Nieuw: 10 feiten voor een duurzamer Amsterdam!

Bekijk meer!

Integriteitsbeleid

Wij bouwen graag samen met jou aan de verduurzaming van onze stad. Samen maken we de stad immers gezond. Wij vinden het daarbij belangrijk dat jij je veilig en eerlijk behandelt voelt.

Wij nemen jouw melding serieus

Integriteit vormt een essentieel kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Een integere organisatie handelt eerlijk ten opzichte van al haar betrokkenen. In ons geval zijn dit medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, donateurs, projectpartners en overige samenwerkingsrelaties. De Gezonde Stad heeft een integriteitsbeleid ontwikkeld dat voldoet aan de eisen die het CBF stelt voor erkenning.

Wij willen integriteitsschendingen voorkomen en betrokkenen de mogelijkheid bieden om vermoedens van misstanden en schendingen gemakkelijk te melden.

Wanneer is er sprake van integriteitsschending?
Een integriteitsmelding is iets anders dan een klacht. Integriteitsmeldingen hebben te maken met:
● Schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, gebruik/ misbruik van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
● Financiële schendingen: fraude, diefstal, zelfverrijking, misbruik en verspilling van eigendommen;
● Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, agressie, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld;
● Strafbare misdragingen buiten werktijd.

Zie je of vermoed je dat een werknemer, vrijwilliger of een van onze andere betrokkenen van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. De meldingen behandelen we vertrouwelijk. Integriteitsmeldingen kunnen doorgegeven worden:

per e-mail: feedback@degezondestad.org onder vermelding van integriteitsmelding
per post: t.a.v. De Gezonde Stad, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam

Volg bij het doen van de melding dezelfde procedure als omschreven in ons klachtenbeleid.